vrijdag, mei 24, 2024
Lvs

Leerlingvolgsysteem – LVS


Leerlingvolgsysteem – LVS

Het leerlingvolgsysteem is een programma waarmee leerkrachten zoals de naam het al aangeeft leerlingen kan volgen in hun ontwikkeling.
Dit kan individueel, maar ook op groepsniveau.
In het LVS worden toetsresultaten ingevoerd. Dit zijn zowel de methodegebonden toetsen als de CITO-toetsen (methodeonafhankelijk).
Een goede tweede is het Boom leerlingvolgsysteem (Boom LVS), dat naast de DLE’s ook de overige normschalen (Cito, percentielen, vaardigheidsscores en referentieniveaus) hanteert.
De systematiek van de DLE’s wordt anderzijds weer door Cito-gebruikers toegepast naast hun systeem.

In Vlaanderen geldt hetzelfde voor het LVS van de (koepel van de) CLB’s.

Verplicht.

Basisscholen in Nederland zijn sinds de wet- en regelgeving van 2014 (Wet Eindtoetsing PO en Toetsbesluit PO) verplicht tot het hanteren van een leerling- en onderwijsvolgsysteem.
Ze mogen daarbij uitsluitend toetsen gebruiken die zijn goedgekeurd door de Expertgroep Toetsen PO (ingesteld door de minister van OCW).
Alleen de systemen van Cito en Boom voldoen op dit moment volledig aan deze eisen.
Sinds 2019 zijn er ook een drietal toetsen (voor de groepen 6, 7 en 8) van Bureau ICE goedgekeurd.
De Dia-LVS toetsen voor de groepen 6, 7 en 8 zijn in 2020 goedgekeurd door de Expertgroep Toetsen PO.
De Diatoetsen voor de groepen 3 t/m 5 worden in januari 2022 ter beoordeling aangeboden.

Gegevens.

Verder wordt in het leerlingvolgsysteem alle gegevens van leerlingen bewaard. Onderzoeken die zijn gedaan, gesprekken die er zijn geweest en informatie over de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Als een leerling in een nieuwe groep komt bij een andere leerkracht kan deze leerkracht dus goed zien wat er allemaal genoteerd is over deze leerling en kan dan zo een goede start maken met de leerlingen.

Ook wordt absentie bijgehouden en wordt genoteerd als kinderen te laat zijn. Dit is verplicht vanwege de leerplicht.

Veelgebruikte leerlingvolgsystemen zijn Cito LOVS en ParnasSys.

Externe links