donderdag, juni 13, 2024
Pedagogiek

Agora


Agora is het onderwijsconcept waarbij autonomie van de leerling een belangrijke rol speelt. De rol van de leerkracht is daarbij erg belangrijk.
Alle vakken worden vervangen door onderzoek naar de wereld.
Bij het Agora onderwijs worden er geen toetsen, cijfers, methodes of huiswerk gebruikt.

Leerlingen doen zelf kennis op en maken vanuit hun eigen vragen en interesses een persoonlijke leerroute door vijf ‘werelden’:

 • de kunstzinnige wereld
 • de wetenschappelijke wereld
 • de spirituele wereld
 • de maatschappelijke wereld
 • de sociale/ethische wereld

Een van de uitgangspunten van Agora is ‘leren vindt het best in vrijheid plaats’. Leraren begeleiden de leerlingen bij hun eigen leerroute. En ok ouders worden actief betrokken bij het leertraject van hun kind. Leerlingen ronden hun school wel af met een regulier diploma.

Autonoom leren

Agora gaat eigenlijk over autonoom leren. De scholen die werken volgens het Agora concept, begeleiden leerlingen, zodat ze steeds meer eigenaarschap (leren) nemen over hun eigen leren. Samen met de leerkracht die vaak coach wordt genoemd bepaalt de leerling  wat op zinvol is en wat niet. Het gevolg is dat iedereen zijn eigen leerroute volgt.

Wat men wilt leren staat centraal

Wat de leerling wil leren staat centraal in het leerproces. De nieuwsgierigheid of leergierigheid is leidend voor de leeractiviteiten.
Vanuit wat de leerling wil leren ontstaat het leerproces. Hier komt de leerkracht nadrukkelijk aan bod. Deze stuurt, stimuleert, inspireert, helpt analyseren, adviseert en geeft feedback.

Sociaal leren

Autonoom leren betekent niet ‘in je eentje leren’. Het leren vindt altijd plaats samen met anderen, binnen en buiten een groep. Die autonomie is onlosmakelijk verbonden met vrijheid én verbondenheid.
Elke leerling garandeert die autonomie, vrijheid en verantwoordelijkheid ook voor zijn of haar medeleerlingen. Rekening houden met elkaar en gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor elkaars autonomie en vrijheid. Kortom: vrijheid, maar geen vrijblijvendheid. De leerkrachten spelen hierbij een sleutelrol in deze dynamiek en in dit pedagogisch klimaat.

De wetenschappelijke onderbouwing van het Agora concept

De pedagogische en didactische opdracht van Agora is wetenschappelijk onderbouwd middels de volgende theorieën:

 • De zelfbeschikkingstheorie van Deci & Ryan.
 • Het model van zelfregulerend leren van Huh & Reigeluth.
 • Creatief proces in vier fasen van SLO.
  Het gaat hier dan om: kaderen, waarnemen, focussen, verbeelden, divergeren, convergeren, experimenteren, presenteren en probleem oplossen.
 • Learner Centered Psychological Principles van APA (Barbara McCombs), waarbij aandacht is voor meer dan alleen het cognitieve en metacognitieve aspect van de leerling.
 • Theory van Implementation intentions van Peter M. Gollwitzer, om leerlingen met digitale kaartjes bij hun intenties te ondersteunen. Iets willen en vervolgens ook doen zijn twee verschillende dingen.
 • De taxonomie van Robert J. Marzano. Deze helpt in het observeren van een kind en het stellen van de juiste vragen aan hem of haar. Onder andere om de aspecten die hierboven genoemd zijn (bij ‘creativiteit’) naar een hoger niveau te tillen.

Link

Voor meer informatie over agora kun je op de volgende website verder lezen.