vrijdag, mei 24, 2024
Kind

Veiligheid op school


Veiligheid op school gaat natuurlijk over de fysieke veiligheid, maar ook over de sociale veiligheid.

Sociale veiligheid

De sociale veiligheid is binnen een school net zo belangrijk als de fysieke veiligheid.
Het gaat dan vooral om een positieve en veilige sfeer tussen leerlingen en leerkrachten.
En dat er veel aandacht is tegen pestgedrag, schelden, intimidatie en discriminatie.
Het is belangrijk dat er duidelijke regels zijn voor iedereen zodat de sociale veiligheid gewaarborgd wordt.

De Fysieke veiligheid

Met de fysieke veiligheid wordt bedoeld: Brandveiligheid, verkeersveiligheid en een veilige leefomgeving.

Er moet regelmatig gemonitord worden of deze veiligheden gewaarborgd blijven. Zo worden er stelselmatig onderzoeken gedaan naar de brandveiligheid van de gebouwen.
Ook speeltoestellen worden op zo’n manier gecontroleerd of ze nog wel aan de veiligheidsnormen voldoen.
Ook moeten er protocollen zijn opgesteld hoe men moet handelen tijdens een incident.
Dit gaat om klein incidenten zoals een valpartij maar ook om grotere calamiteiten zoals vluchtroutes en verzamelplekken als er bijvoorbeeld brand uit breekt.

Scholen verantwoordelijk voor veiligheid

Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid op school. Ze beslissen hoe zij:

  • het veiligheidsbeleid vormgeven;
  • welke maatregelen zij nemen om de veiligheid te verbeteren;
  • pesten tegengaan;
  • hun personeel trainen bijvoorbeeld tegen agressie en geweld.

Bij het maken van het veiligheidsbeleid kunnen scholen hulp krijgen van de Stichting School & Veiligheid.
De stichting verzamelt en verspreidt informatie en deskundigheid over (sociale) veiligheid op scholen. Het veiligheidsbeleid staat onder andere in een veiligheidsplan.

Toezicht op veiligheidsbeleid bij scholen

De Inspectie van het Onderwijs controleert of scholen maatregelen nemen voor een veilige omgeving.
Het gaat dan om een veilige omgeving voor leerlingen en studenten en het personeel.
De inspectie let er vooral op of scholen de sociale veiligheid van hun leerlingen monitoren.
Ook controleert de inspectie of er op scholen een vast aanspreekpunt voor pesten is.