donderdag, juni 13, 2024
Onderwijs

Schoolplan


Het schoolplan is een document dat elke school elke vier jaar opmaakt waarin wordt beschreven hoe ze de kwaliteit van het onderwijs willen bevorderen en bewaken.
Scholen mogen zelf bepalen of zij werken met een eenvoudig en handzaam schoolplan, of juist met een uitgebreider plan.
Het doel is een effectief en bruikbaar plan voor het team, dat sturing geeft aan het onderwijs en waarin visie, onderwijsaanpak en ambities van de school samenkomen.
In de wet staat welke onderwerpen aan de orde moeten komen in het schoolplan. De vormgeving is echter helemaal vrij.

Het doel van een schoolplan.

 • Het schoolplan is een instrument om sturing te geven aan het onderwijs en planmatig te werken aan verbetering van de onderwijskwaliteit en leeropbrengsten. Het brengt de visie, de onderwijsaanpak en de ambities van de school samen.
 • Een school moet ten minste één keer per vier jaar een schoolplan opstellen. Een school kan ervoor kiezen om vaker een schoolplan op te stellen, bijvoorbeeld elk schooljaar.
 • In het schoolplan staat welke keuzes voor de komende periode worden gemaakt.
 • De school bepaalt zelf hoe het schoolplan eruitziet, mits daarbij wordt voldaan aan de wettelijke eisen.

Het schoolplan laat zien waar de school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft.

Voor wie is het schoolplan?

 • Team: Het plan is allereerst een document voor het schoolteam om samen te werken aan kwaliteit. Tegelijkertijd is het plan een ‘schooleigen’ visiedocument dat sturing geeft aan de onderwijsorganisatie. Het plan moet aansluiten bij de actuele praktijk van de school.
 • Schoolbestuur: Het plan is voor het schoolbestuur het handvat om te zien hoe de school vorm en inhoud geeft aan het onderwijs.
  Het schoolbestuur moet aan de hand van het schoolplan kunnen laten zien hoe de school werkt aan de verbetering van onderwijskwaliteit.
 • MR: Het schoolplan is tevens een belangrijk handvat voor het voeren van het goede gesprek in de MR.
  Dit is niet alleen het geval in de fase van het opstellen van het schoolplan, maar ook bij het werken aan de uitvoering van het plan.
 • Voor ouders en andere betrokkenen is de schoolgids van de school een belangrijke bron van informatie. Het is niet nodig om dingen dubbel te doen. In het schoolplan mág daarom ook worden verwezen naar specifieke onderwerpen die in de schoolgids worden toegelicht.
  En natuurlijk kán de school het schoolplan ook beschikbaar stellen aan ouders of andere betrokkenen.

Wie stelt het plan op en wie stelt het vast?

 • Directie en team: Meestal neemt de schoolleiding het initiatief en maakt samen met het team het plan. Hierbij wordt rekening gehouden met het strategisch (personeels)beleid en het meerjarenbeleid van het schoolbestuur.
 • Schoolbestuur: Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de inhoud van het plan. Het bestuur stelt het plan vast en stuurt het na vaststelling, en ook na wijziging, (digitaal) naar de Inspectie van het Onderwijs.
 • MR: De MR heeft instemmingsrecht op het plan en iedere wijziging van het schoolplan.

Wat moet in het schoolplan staan?

De voorschriften voor het schoolplan staan in artikel 12 van de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op de expertisecentra (WEC), en de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO).
De volgende kernpunten zijn verplicht, maar hoeven niet per se in het schoolplan te staan, als ze al in een ander document zijn opgenomen.

Onderwijskundig beleid:

 • Hoe werkt de school de uitgangspunten, de doelstelling en de inhoud van het onderwijs uit in de praktijk? Het gaat zowel om wat er in de praktijk van alledag verwacht mag worden van de professionals in de school, als om ontwikkeldoelen en verbetermaatregelen.
 • Hoe werkt de school de uitgangspunten, de doelstelling en de inhoud van het onderwijs uit in de praktijk?
 • Wat zijn de eigen opdrachten voor het onderwijs op de school?
 • Hoe geeft de school vorm aan het pedagogischdidactisch klimaat en het schoolklimaat?
 • Hoe draagt de school zorg voor de veiligheid op school? Welke eigen ambities heeft de school op het gebied van veiligheid?
 • Hoe wordt het burgerschapsonderwijs ingericht?
 • Hoe gaat de school om met taalachterstanden?
 • Welke extra ondersteuning biedt de school aan (naast de basisondersteuning en in relatie tot het ondersteuningsprofiel)?

Personeelsbeleid:

 • Hoe wordt voldaan aan de bevoegdheidseisen van het personeel en op welke wijze onderhouden teamleden hun bekwaamheden?
 • Welke personele maatregelen worden genomen die bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijskundig beleid?
 • Hoe wordt het pedagogisch en didactisch handelen van het onderwijspersoneel vormgegeven?
 • Hoe kunnen de leerlingen invloed hebben op het personeelsbeleid? Welke ambities heeft de school voor leerlingenparticipatie? (Dit geldt alleen in vo en (v)so!)
 • Hoe staat het met het beleid inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding?

Stelsel van kwaliteitszorg

 • Welke doelen wil de school bereiken?
 • Wordt gericht aan verbetering gewerkt? Welke maatregelen worden genomen?
 • Hoe wordt het bereiken van doelen gemeten en geëvalueerd?
 • Hoe bewaakt de school dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen en dat het onderwijs wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van leerlingen?
 • Hoe maakt de school een doorlopende leerlijn mogelijk?

Sponsorbeleid:

 • Is er sprake van aanvaarding van materiële en/of geldelijke bijdragen anders dan de vrijwillige ouderbijdrage en, zo ja, hoe wordt daar mee omgegaan?

Identiteitscommissie:

 • Hoe wordt de rol van de identiteitscommissie bij een samenwerkingsschool ingevuld?

Hoe moet het schoolplan eruitzien?

Er zijn geen specifieke voorschriften voor het schoolplan. De vormgeving van een schoolplan is dus helemaal vrij.
Het mag compact en eenvoudig, op voorwaarde dat de school de hierboven genoemde kernpunten kan toelichten.
Een schoolplan kan bijvoorbeeld de vorm hebben van een brochure, een stappenschema of een poster.
Het kan ook een (online) brochure zijn. Een handzame vormgeving leidt tot een bruikbaar instrument.
Als bepaalde onderdelen al in schoolgids, visiedocument of jaarplan zijn beschreven, hoeven deze onderdelen niet per se in het schoolplan te staan en kan ook naar passages in die andere documenten worden verwezen.
Deze onderdelen moeten wel gemakkelijk ‘vindbaar’ zijn, bijvoorbeeld via links naar de schoolgids, een strategisch beleids- en/of personeelsplan van het bestuur en/of de website van de school.