donderdag, juni 13, 2024
Onderwijs

Schoolondersteuningsprofiel


In het schoolondersteuningsprofiel staat welke extra ondersteuning de school kan bieden aan hun leerlingen. Ook staat hierin welke doelen de school heeft voor de toekomst.
Het schoolondersteuningsprofiel wordt samengesteld door leraren, leiding en bestuur.
In het profiel wordt aangegeven welke basisondersteuning de school zelf bied en welke samenwerkingsverbanden het heeft.
Ook wordt er aangegeven welke mogelijkheden er zijn voor extra begeleiding.

Verplicht

Ouders kunnen veel informatie over het ondersteuningsprofiel in de schoolgids terug vinden.
Scholen zijn namelijk verplicht deze informatie aan te dragen. Ook wordt veel informatie hierover vaak weergegeven op de schoolwebsite of in het schoolplan.
Als ouders om deze informatie vragen dan is de school verplicht deze te verstrekken.

Verplichte informatie

Er zijn landelijke regels over wat minimaal in de schoolgids moet staan. Hier moet elke school zich aan houden.

In de schoolgids vindt u in ieder geval informatie over:

 • De doelen van het onderwijs en de resultaten die met het onderwijsleerproces worden bereikt. Denk dan bijvoorbeeld aan informatie over hoeveel kinderen blijven zitten, naar welk niveau stromen leerlingen door, wat is het slagingspercentage van de school, etc.
 • De manier waarop de verplichte onderwijstijd wordt ingevuld: wat zijn de lestijden, wanneer zijn de vakanties en studiedagen, wat is het beleid bij lesuitval, etc.
 • De manier waarop extra ondersteuning voor leerlingen wordt vormgegeven.
 • De invulling en hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage, waarbij duidelijk wordt beschreven dat de bijdrage vrijwillig is.
 • De rechten en plichten van ouders, leerlingen en de school: zoals gedragscodes of privacybeleid.
 • Informatie over de klachtenregeling: waar kunt u terecht en wat is de procedure als u een klacht heeft over de school.
 • Het veiligheidsbeleid: zoals het pestprotocol en informatie over de vertrouwenspersoon op school.
 • De regels rondom ziekmelding en afwezigheid op school.
 • De invulling van het karakter of de identiteit van de school in het geval van een samenwerkingsschool.
 • Het samenwerkingsverband passend onderwijs waarbij de school is aangesloten.
 • Het kwaliteitsbeleid van de school.

Geldig

Een ondersteuningsprofiel is maximaal 4 jaar geldig en moet binnen die vier jaar opnieuw worden bekeken en aangepast als dat nodig is.
De medezeggenschapsraad heeft het adviesrecht over het profiel.