donderdag, juni 13, 2024
OnderwijsOuders

Schoolkosten


Als ouder betaalt u geen lesgeld voor de basisschool van uw kind. Een school kan een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra schoolkosten. Ook moet u betalen voor buitenschoolse opvang (BSO) en voor bepaalde kosten van het overblijven op school (tussenschoolse opvang).

Hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage?

De bijdrage voor ouders is altijd vrijwillig en kan per school verschillen.
De medezeggenschapsraad moet instemmen met de hoogte van de bijdrage. Ook moeten zij het eens zijn met de doelen waaraan de school het geld van de ouderbijdragen besteedt.
In de schoolgids van de betreffende school moet staan waarvoor de ouderbijdrage is bestemd en hoe hoog de bijdrage maximaal is.

Kunt u de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen?

Betaalt u de vrijwillige ouderbijdrage niet? Dan mag de basisschool uw kind niet weigeren om mee te doen aan de extra activiteiten. Bijvoorbeeld aan een schoolreisje.

Kosten tussenschoolse opvang (TSO)

Uw kind kan tussen de middag overblijven op de basisschool. Elke school moet deze tussenschoolse opvang (TSO) organiseren als ouders erom vragen. U betaalt hiervoor naast de ouderbijdrage voor de school een apart bedrag.

Kosten buitenschoolse opvang (BSO)

Buitenschoolse opvang (BSO) is de opvang voor en na schooltijd, op vrije dagen en tijdens schoolvakanties.
U moet als ouder betalen voor de kosten van de BSO. Een deel van de kosten kunt u mogelijk terugkrijgen via de kinderopvangtoeslag.

Vlaanderen

Ook in Vlaanderen mogen scholen een ouderbijdrage vragen.
Deze bijdrage moet dan wel gebruikt worden voor buitenschoolse activiteiten zoals een toneelbezoek, schoolreisjes, zwemlessen of voor de aanschaf van materialen die niet strikt noodzakelijk zijn.
De kosten worden per jaar herberekend .
Scholen kunnen nog andere diensten en producten aanbieden zoals buitenschoolse kinderopvang, middagtoezicht, maaltijden, drankjes, schoolbus, sportaanbod of lessen Frans na schooltijd … Dat zijn zaken waarvan je naar eigen keuze al dan niet gebruik maakt.
Bijdragen voor dit soort uitgaven vallen buiten het systeem van de maximumfactuur.
De school moet de bijdrageregeling en de bijdragelijst bespreken in de schoolraad. Ouders zijn in de schoolraad vertegenwoordigd.

Om ouders financieel te helpen, is er ook de schooltoeslag.

In een aantal gemeenten en steden kan je een kansenpas aanvragen. Met die pas kan je kind goedkoper deelnemen aan bepaalde schoolactiviteiten. Vraag meer informatie aan je school of de sociale dienst van je stad of gemeente.


Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen