vrijdag, mei 24, 2024
Ouders

Schoolgids


Elke school heeft een schoolgids met vrijwel alle informatie over de school, de organisatie en info over overheid- en andere instanties.

Een aantal zaken die bijvoorbeeld in de schoolgids staan zijn:

 • doelen van het onderwijs
 • behaalde leerresultaten
 • zorg aan het jonge kind
 • extra ondersteuning voor leerlingen
 • onderwijstijd
 • vrijwillige ouderbijdrage
 • rechten en plichten van de ouders, leerlingen en het schoolbestuur
 • klachtenregeling
 • schoolverlof
 • sponsoring door bedrijven
 • veiligheid
 • tussen-, voor- en naschoolse opvang
 • verzuim
 • samenwerkingen waarbij het schoolbestuur is aangesloten (bijvoorbeeld passend onderwijs)
 • aanspreekpunt voor veiligheid
 • kwaliteitszorg met bevindingen en verbetermaatregelen

Enkele relevante artikelen uit de Wet op het Primair Onderwijs met betrekking tot de schoolgids:

Artikel 13. Schoolgids

1 De schoolgids bevat voor ouders, verzorgers en leerlingen informatie over de werkwijze van de school:

a. de doelen van het onderwijs en de resultaten die met het onderwijsleerproces worden bereikt,

b. de wijze waarop aan de ondersteuning van het jonge kind wordt vormgegeven,

c. de wijze waarop aan de ondersteuning van leerlingen die extra ondersteuning behoeven wordt vormgegeven,

d. de wijze waarop de verplichte onderwijstijd wordt benut,

e. de geldelijke bijdrage waarbij wordt vermeld dat deze vrijwillig is en dat het niet voldoen van die bijdrage niet leidt tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten,

f. de rechten en plichten van de ouders, de verzorgers, de leerlingen en het bevoegd gezag, waaronder de informatie over de klachtenregeling,

g. de wijze waarop het bevoegd gezag omgaat met de in artikel 12, eerste lid, omschreven bijdragen,

i. het beleid met betrekking tot de veiligheid,

j. de wijze waarop de voorzieningen, bedoeld in artikel 45, worden georganiseerd,

k. het verzuimbeleid,

l. de wijze waarop de identiteitscommissie invulling geeft aan het openbare karakter onderscheidenlijk de identiteit voor zover het betreft een samenwerkingsschool,

m. het samenwerkingsverband en in voorkomend geval de samenwerkingsverbanden waarbij het bevoegd gezag van de school is aangesloten,

n. de persoon bij wie de taken, bedoeld in artikel 4c, eerste lid, onderdeel c, zijn belegd, en

o. de in het kader van het stelsel van kwaliteitszorg gedane bevindingen en de maatregelen die naar aanleiding daarvan zijn getroffen.

Artikel 13a. Vaststelling en beschikbaarstelling schoolplan en schoolgids

1 Het bevoegd gezag stelt ten minste eenmaal in de vier jaar het schoolplan vast en stelt dit zo spoedig mogelijk na de vaststelling beschikbaar voor de inspectie.

2 Het bevoegd gezag stelt jaarlijks de schoolgids vast ten behoeve van het eerstvolgende schooljaar en stelt deze zo spoedig mogelijk na de vaststelling beschikbaar voor de ouders en de inspectie.

Vaststellen van de gids

Artikel 16. Vaststelling schoolplan en schoolgids

 1. Het bevoegd gezag stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar het schoolplan vast.
 2. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks de schoolgids vast ten behoeve van het eerstvolgende schooljaar.
 3. Het bevoegd gezag zendt het schoolplan dan wel de wijzigingen daarvan en de schoolgids onmiddellijk na de vaststelling aan de inspecteur.

Aanvullende documenten

In de praktijk vermelden scholen bepaalde informatie beknopt. Vervolgens verwijst de schoolgids naar de volledige informatie, zoals in een aparte regeling of apart document.
Dit komt bijvoorbeeld voor bij het zorgplan, de klachtregeling, overgangsnormen, het dyslexie- of het verzuimprotocol. Dit is toegestaan.


Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen