zondag, juli 21, 2024
Onderwijs

Samenwerkingsverband passend onderwijs (SWV)


In een samenwerkingsverband (SWV) werken reguliere scholen en scholen voor speciaal onderwijs in een regio samen.
Scholen werken samen zodat er voor alle leerlingen passend onderwijs is. Hiervoor maken zij een ondersteuningsplan.
In Nederland zijn ruim 150 samenwerkingsverbanden. Alle scholen zijn hier verplicht bij aangesloten.

Wat is een samenwerkingsverband?

In een samenwerkingsverband werken reguliere scholen en scholen voor speciaal onderwijs in een regio samen.
Zo maken zij afspraken over welke begeleiding de gewone scholen bieden, welke leerlingen een plek krijgen in het speciaal onderwijs en hoe de ondersteuningsmiddelen worden verdeeld.
Voordat het plan kan worden vastgesteld, is er een op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met de gemeente.
Ook onderwijspersoneel, ouders (en in het vo ook leerlingen) hebben medezeggenschap over het beleid voor passend onderwijs in de ondersteuningsplanraad.
Daarna worden deze afspraken vastgelegd in het ondersteuningsplan.

In Nederland

In Nederland zijn in totaal 76 samenwerkingsverbanden in het basisonderwijs.
Omdat het om kleine aantallen leerlingen gaat, zijn er ook twee landelijke samenwerkingsverbanden:
Eén voor reformatorisch primair onderwijs en één voor reformatorisch voortgezet onderwijs.

De regio-indeling van de verbanden is wettelijk vastgelegd op basis van verschillende criteria, zoals leerlingaantallen en leerlingenstromen.
Daarbij hebben de scholen geen keuze gehad waar ze zijn ingedeeld.
Het is voor de scholen dus verplicht om zich aan te sluiten bij het swv in de regio waar ze zijn ingedeeld.
Een overzicht van alle samenwerkingsverbanden, de leerlingaantallen en de financiële situatie is te vinden op op deze kaart.