dinsdag, juni 18, 2024
Onderwijs

Ondersteuningsplan


In een ondersteuningsplan staan de afspraken die schoolbesturen binnen een samenwerkingsverband maken over passend onderwijs.
Dit plan beschrijft de manier waarop alle leerlingen binnen het samenwerkingsverband zo goed mogelijk de passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben.

Wat staat er in een ondersteuningsplan?

In een ondersteuningsplan legt een samenwerkingsverband vast hoe het passend onderwijs voor elk kind wil realiseren.
Een aantal zaken zijn wettelijk verplicht om op te nemen in het plan. Dit is vastgelegd in artikel 18a WPO en artikel 17a WVO.

Het betreft onder andere:

  • Het niveau van basisondersteuning dat op alle vestigingen van scholen in het samenwerkingsverband aanwezig is.
  • De manier waarop het samenwerkingsverband een samenhangend geheel van voorzieningen voor extra ondersteuning binnen en tussen de scholen organiseert.
  • De afspraken (procedure en criteria) die de scholen maken over de verdeling, besteding en toewijzing van de middelen voor extra ondersteuning en de voorzieningen voor extra ondersteuning aan de scholen, inclusief een meerjarenbegroting.
  • De procedure en de criteria voor de plaatsing van leerlingen op de speciale scholen voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband en op scholen voor speciaal onderwijs en voor voortgezet speciaal onderwijs.

Medezeggenschap op ondersteuningsplan door een aparte raad

Voordat het plan kan worden vastgesteld, voert het samenwerkingsverband op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met de gemeente(n).
Ook onderwijspersoneel, ouders (en in het vo ook leerlingen) hebben medezeggenschap over het beleid voor passend onderwijs in de ondersteuningsplanraad.
Volgens artikel 14a van de WMS heeft de ondersteuningsplanraad instemmingsrecht op de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan.