zondag, juli 21, 2024
Onderwijs

Resultaatgericht onderwijs


Resultaatgericht onderwijs verwijst naar een onderwijsbenadering die zich richt op het behalen van meetbare resultaten en doelen. In een resultaatgerichte onderwijsomgeving worden de leerdoelen en -resultaten duidelijk gedefinieerd, en de evaluatie van het onderwijsproces is gebaseerd op het behalen van deze specifieke resultaten.

De focus ligt op het meten van de prestaties van studenten aan de hand van meetbare criteria, zoals examenresultaten, projectbeoordelingen of andere gestandaardiseerde tests. Het doel is om de effectiviteit van het onderwijs te beoordelen en ervoor te zorgen dat studenten de verwachte leerresultaten bereiken.

Resultaatgericht onderwijs legt vaak de nadruk op het stellen van haalbare doelen, het monitoren van de voortgang en het aanpassen van het onderwijsproces indien nodig om ervoor te zorgen dat studenten succesvol zijn in het behalen van de gewenste resultaten. Deze aanpak kan bijdragen aan een gestructureerde en doelgerichte onderwijspraktijk.

Al sinds 1993

In 1993 publiceerde Research Roundup een aantal reviews waarin resultaatgericht onderwijs werd beschreven als “een controversieel model voor onderwijshervorming”, waarbij leren werd gedefinieerd als een duidelijk bewijs van wat een leerling weet en kan.

Nu is dit concept, waarbij het curriculum, de content en de leeractiviteiten worden georganiseerd rond specifieke, aantoonbare resultaten, nog steeds tamelijk controversieel.

Om het nog ingewikkelder te maken, worden termen zoals competenties en competentiegericht leren, beheersing en beheersingsgericht leren vaak in dezelfde zin gebruikt om verschillende aspecten van hetzelfde idee te beschrijven.

Principes van resultaatgericht onderwijs

Studentgericht

Als leermodel vertrekt resultaatgericht onderwijs vanuit de vraag: wat heeft een lerende nodig om aan te tonen dat hij een bepaalde vaardigheid, bepaalde kennis of bepaald gedrag beheerst? Deze benadering stelt de lerende centraal in het leerproces.

Helderheid

Doordat bij een resultaatgericht onderwijsmodel alle leerdoelen van te voren duidelijk zijn geformuleerd, weten leerlingen wat er van hen wordt verwacht en kunnen ze hun focus en vragen hier beter op afstemmen.

Flexibiliteit

Een resultaatgericht onderwijsmodel moet flexibel genoeg zijn om het onderwijs af te stemmen op de sterke en zwakke punten van een lerende. Flexibiliteit is ook belangrijk om leerlingen genoeg tijd te bieden om iets goed onder knie te krijgen.

Wat zijn de kenmerken van resultaatgericht onderwijs in vergelijking met andere modellen?

Als we kijken naar hoe een resultaatgericht model zich verhoudt tot een beheersingsgericht of competentiegericht leermodel, zien we dat de principes van resultaatgericht onderwijs ook in de twee andere modellen terugkomen.
Kenmerken van resultaatgericht onderwijs die overeenkomen met beheersingsgericht leren:

  • Er zijn heldere criteria voor wat beheersing inhoudt
  • Het onderwijs is doordacht en afgestemd op de behoeften van de lerende
  • Leerlingen worden geholpen als ze ergens moeite mee hebben
  • Leerlingen krijgen voldoende tijd om de stof te beheersen

Kenmerken van resultaatgericht onderwijs die overeenkomen met competentiegericht leren:

  • Er zijn heldere criteria voor het meten van vloeiendheid/bekwaamheid
  • Het onderwijs wordt afgestemd op de behoeften van de lerende
  • Leerlingen worden geholpen waar en wanneer dat het meest nodig is
  • Leerlingen krijgen voldoende tijd om de stof te beheersen