donderdag, juni 13, 2024
Onderwijs

Raad van toezicht


Elke school of scholengroep kent een raad van toezicht (afgekort als RvT). Deze raad van toezicht is verantwoordelijk voor de algemene leiding over de school of scholengroep. De RvT wordt ook wel toezichthoudend orgaan genoemd.

Wat doet een toezichthoudend orgaan?

De raad van toezicht is een orgaan binnen een school of scholengroep (vaak een stichting) die toezicht houdt op het dagelijks bestuur of het college van bestuur (afgekort als CvB).
De RTV kijkt mee met het werk van het CvB en adviseert en ondersteunt hen. Ze kijkt naar de resultaten die het CvB levert, controleert of de wetten en regels worden nageleefd en houdt toezicht op integriteit van het bestuur.

Bij de stichtingen benoemt de raad van commissarissen of de raad van toezicht zichzelf, behoudens wettelijk voorgeschreven voordrachten dan wel bindende voordrachten.
Bij de vereniging benoemt de algemene ledenvergadering deze raad.
De RvT gaat over zijn eigen beloning. In principe is alle informatie hierover te vinden in het jaarverslag en de medezeggenschapsraad (MR) en raad van toezicht bespreken dit met elkaar.

Taken van de Raad van Toezicht

Concreet houdt de raad toezicht op:

 • de maatschappelijke effecten of het maatschappelijke resultaat van de stichting of vereniging
 • de realisatie van het doel van de rechtspersoon
 • de daartoe gestelde doelen van beleid en strategie
  het beleid en beheer van het bestuur met de bijbehorende resultaten en prestaties en risico’s
 • het naleven van wet- en regelgeving
 • het voldoen aan de eisen van de financiële verslaggeving
 • de interne controle en risicobeheersing
 • de te leveren kwaliteit en kwantiteit van producten en diensten
 • de doelmatigheid en efficiëntie
 • de integriteit en indien van toepassing de identiteit.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn:

 • het toezicht houden op het bestuur en de besturen.
 • het adviseren van het bestuur.
 • het zorg dragen voor de regelgeving van de rechtspersoon door het vaststellen van zijn statuten en van het reglement van toezicht en door het goedkeuren van het reglement van het bestuur.
 • het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur evenals het optreden als bevoegd werkgever van het bestuur
 • het regelen van zijn eigen werkzaamheden, zoals zijn informatievoorziening, samenstelling en kwaliteit, deskundigheidsbevordering of honorering.

Over de uitoefening van deze verantwoordelijkheden en bevoegdheden legt de raad verantwoording af in een eigen jaarverslag. Gebruikelijk is dat dit verslag bij het jaarverslag van de raad van bestuur wordt gevoegd.