vrijdag, mei 24, 2024
Onderwijs

Onderwijsleerproces


Het proces waarin leerlingen kennis en vaardigheden verwerven noemen we ook wel het onderwijsleerproces. Daarbij is de leerkracht de belangrijkste factor in dit hele proces.
De onderwijzer heeft bepaalde vaardigheden nodig die er voor moeten zorgen dat de kwaliteit en effectiviteit binnen dit leerproces gewaarborgd blijven.

De elementen die deel uit maken van het onderwijsleerproces en daarmee ook invloed hebben op de kwaliteit van het onderwijs zijn:

  • De onderwijzer zorgt voor activerende instructie;
  • daarna gaat hij of zij na of de leerlingen het begrijpen;
  • Er moet taakgericht en resultaat gericht gewerkt worden;
  • En de leerkracht stemt zijn onderwijs zoveel mogelijk af op de verschillen tussen de leerlingen.

Verder zijn ook andere dingen van invloed op het onderwijsleerproces, zoals de fysieke ruimte en de voorhanden materialen.
Een docent streeft er naar met een groep leerlingen bepaalde doelstellingen te bereiken, door de leerstof optimaal aan te bieden.
En hen te begeleiden om deze doelstellingen te behalen.
De interactie tussen leerlingen en hun leeromgeving speelt hier een rol bij. Leerlingen reageren namelijk op hun leeromgeving, bijvoorbeeld op leerstof en leerdoel, docent en onderwijsstijl, medeleerlingen en klassenklimaat, en deze reactie kan van invloed zijn op het leerresultaat.

Secundair onderwijsproces.

In het secundaire onderwijsproces gaat het om de (rand)voorwaarden voor een effectief leerproces en goede leerresultaten: beleid, beheer en bestuur.
Hieronder vallen niet alleen planning, coördinatie en administratie maar ook zaken als begeleiding en scholing van (nieuwe) docenten, onderhoud en beheer van gebouw.
Maar ook leermiddelen en studiematerialen, contacten met ouders, het ontwikkelen en in stand houden van het kwaliteitszorgsysteem en (extra) begeleiding van en zorg voor leerlingen.

Onderwijs inspectie toets het proces.

Als de kwaliteit van een afdeling onvoldoende is, krijgt deze het predicaat onvoldoende en wordt door de inspectie onder verscherpt toezicht gesteld.
Dit kan ook als de resultaten onvoldoende zijn. Wanneer het proces én de resultaten onvoldoende zijn, wordt de afdeling zeer zwak.

Eindoordeel waardering school Norm
Goed Alle standaarden zijn minimaal voldoende, de standaard Kwaliteitscultuur is goed, ten minste twee standaarden uit het gebied Onderwijsproces en/of Schoolklimaat zijn goed én alle onderzochte overige wettelijke vereisten worden nageleefd.
Voldoende (=basiskwaliteit) Leerresultaten, Zicht op ontwikkeling en begeleiding, Didactisch handelen en Veiligheid zijn voldoende en niet meer dan één standaard in het gebied Onderwijsproces is onvoldoende.
Onvoldoende Leerresultaten of Zicht op ontwikkeling en begeleiding of Didactisch handelen of Veiligheid is onvoldoende, óf twee andere standaarden in het gebied Onderwijsproces zijn onvoldoende.
Zeer zwak Leerresultaten is onvoldoende, én Zicht op ontwikkeling en begeleiding óf Didactisch handelen óf Veiligheid is onvoldoende.