donderdag, juni 13, 2024
Onderwijs

Onderwijshuisvesting


Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting van scholen voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs.
Het beroepsonderwijs, de volwasseneneducatie en het hoger onderwijs zijn zelf verantwoordelijk voor hun huisvesting.
Gemeenten krijgen voor de financiering hiervan elk jaar een bijdrage uit het Gemeentefonds.  Schoolbesturen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van het schoolgebouw.

De bijdrage is voor

De bekostiging van een onderwijshuisvesting voorziet in:

 1. onderhoud van en aanpassingen3 aan het gebouw en het terrein,
 2. energie- en waterverbruik,
 3. publiekrechtelijke heffingen, met uitzondering van de belastingen ter zake van onroerende
  zaken,
 4. middelen (zoals onderwijsleerpakket, meubilair etc.) en
 5. administratie, beheer en bestuur.

Administratie, beheer en bestuur wordt benoemd als materiële voorziening waarvoor bekostiging wordt verstrekt. Daarmee kan de onderwijsbekostiging ook worden aangewend voor de kosten van een kantoorruimte voor administratie, beheer en bestuur.

De Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra voorzien in een bestedingsbeperking (de onderwijsbekostiging mag alleen worden besteed aan
zaken waarvoor de onderwijsbekostiging is verstrekt), inhoudende dat onderwijsbekostiging uitsluitend mag worden aangewend voor de in die wetten bepaalde personeelskosten en kosten voor de materiële voorzieningen voor de instandhouding van de school.

Eisen aan schoolgebouw

De Arbowet stelt vooral eisen aan een verantwoorde inrichting van het schoolgebouw.

Het gaat dan bijvoorbeeld om regels voor:

 • het schoolterrein;
 • de veiligheid;
 • de omgang met gevaarlijke stoffen;
 • het binnenklimaat.

In het Bouwbesluit staan algemene regels voor de bouw en verbouw van een schoolgebouw. Scholen hebben ook te maken met de eisen uit het Gebruiksbesluit (brandveiligheid) en de bouwverordening van de gemeente.