donderdag, juli 25, 2024
OnderwijsOuders

Medezeggenschapsraad


Alle (basis)scholen hebben een medezeggenschapsraad (MR). De status van de MR is wettelijk geregeld. De MR kan advies uitbrengen  over dingen die de school aangaan.
In de MR zitten ouders en leerkrachten van school.  Ook heeft de raad in bepaalde gevallen instemmingsrecht.

Medezeggenschap binnen een school(bestuur) vindt plaats op drie niveaus:

  • De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is het niveau van medezeggenschap voor een groep van scholen, die onder één stichtingsbestuur vallen.
  • De medezeggenschapsraad (MR) is het niveau van medezeggenschap voor één school.
  • De deelraad (DR) is het niveau van medezeggenschap voor één locatie van één school.

Medezeggenschap binnen samenwerkingsverbanden van meerdere schoolbesturen wordt uitgeoefend door de ondersteuningsplanraad (OPR).

Overleg

De medezeggenschapsraad komt meerdere keren per jaar bij elkaar en overlegt met elkaar en directeur over onderwerpen als besteding van geld, over hoe ouders kunnen meehelpen binnen de school, over schoolse activiteiten, het kiezen van methodes en onderwijs in het algemeen.
Leden van deze raad worden meestal voor een bepaalde periode gekozen door de ouders (oudergeleding) en de leerkrachten (leerkrachtengeleding) en kunnen vervolgens voor een nieuwe periode worden herkozen.

Reglement

De taken en bevoegdheden van de MR staan beschreven in een medezeggenschapsreglement. Dit reglement is per schoolbestuur verschillend. Al staan er wel verschillende dingen standaard in.

Zo zijn vaste punten in een reglement:

  • geheimhouding
  • leden van de MR
  • overleg met het bestuur
  • verkiezingen
  • zittingsduur