donderdag, juni 13, 2024
Kind

Indicatie van een leerling in het onderwijs.


De Commissie van Leerlingenzorg (CvL) kan op aanvraag van ouders een indicatie geven voor een leerling in het onderwijs.
Dit is een onafhankelijke commissie die aan de hand van landelijk opgestelde criteria beoordeelt of de leerling een indicatie krijgt.
Krijgt het een indicatie dan kan dat bijvoorbeeld een rugzakje zijn of het advies om passend onderwijs te krijgen.

Voor iedere leerling wordt een jaarlijks ontwikkelingsperspectief plan (OPP) opgesteld waarin ook de indicatie van de leerling vernoemd wordt.
De leerkracht en betrokken ondersteuners van de leerling stellen aam het einde van het schooljaar het OPP bij en evalueren dit vaak tweemaal per jaar.
Eenmaal per jaar bespreken ze het (ver)nieuw(d)e OPP met ouders.
De CvL houdt in de gaten of de leerling het aanbod krijgt dat passend is en of wijzigingen noodzakelijk zijn.
Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft dan wordt dit in het OPP genoteerd en door de CVL vastgesteld (denk hierbij aan therapie onder schooltijd, zorg in de klas, aanpassing van de leerroute).

Een voorbeeld

Sommige leerlingen hebben tijdens onderwijs medische zorg nodig, bijvoorbeeld het toedienen van medicatie.
Als leerlingen medicatie op school toegediend moeten krijgen, dan gebeurt dit vaak volgens een protocol.
Belangrijk daarin is dat ouders hier schriftelijk toestemming voor geven.
Er zijn ook leerlingen met een specifiek medisch protocol (bijvoorbeeld bij epilepsie).
De ouders zorgen er met hun arts voor dat dit protocol met de benodigde instructie op school aanwezig is.
Zij vragen de school schriftelijk om hun kind deze specifieke medische zorg op school te mogen verlenen.

Leerlingen kunnen tijdens onderwijstijd hulp bij persoonlijke verzorging of begeleiding (anders dan onderwijs) nodig hebben.
De school heeft ruimte om per leerling zorg te besteden.
Als een leerling meer zorg nodig heeft, spreken we vaak van ‘bovengemiddelde zorg’.
De leerkracht zal dit intern aangeven.
Uiteindelijk bepaalt de Commissie van Leerlingenzorg (CvL) van de school of er inderdaad meer zorg in de klas nodig is.

Indicatie leerling onderwijs