donderdag, juni 13, 2024
DidactiekPedagogiek

Transfer in het onderwijs


Transfer in het onderwijs verwijst naar het vermogen van studenten om datgene wat ze hebben geleerd in één context of situatie toe te passen en te gebruiken in een andere, nieuwe context of situatie. Het is een belangrijk concept in het onderwijs, omdat het aangeeft in hoeverre studenten in staat zijn om kennis, vaardigheden en concepten die ze hebben opgedaan in de ene situatie, te generaliseren en toe te passen in andere situaties.

Transfereffecten in het onderwijs verwijzen naar de meetbare resultaten van dit proces van kennisoverdracht en generalisatie. Als studenten succesvol transfer kunnen bereiken, betekent dit dat ze in staat zijn om wat ze hebben geleerd in de klas toe te passen in realistische, praktische situaties buiten de klas. Dit kan variëren van het toepassen van wiskundige concepten in alledaagse financiële beslissingen tot het gebruik van wetenschappelijke principes om problemen in de echte wereld op te lossen.

Twee soorten

Er zijn twee soorten transfer die vaak worden besproken in het onderwijs:

1. Positieve transfer: Dit treedt op wanneer wat is geleerd in de ene situatie de prestaties of begrip in een nieuwe situatie verbetert. Bijvoorbeeld, als studenten leren hoe ze kritisch moeten denken in de ene les en dit vermogen kunnen toepassen in een andere les.

2. Negatieve transfer: Dit treedt op wanneer eerder geleerde kennis of vaardigheden de prestaties in een nieuwe situatie belemmeren. Dit kan gebeuren wanneer er bepaalde overeenkomsten zijn tussen de oude en nieuwe situatie, maar de overdracht van kennis niet passend is. Bijvoorbeeld, als een student in een wiskundeles een verkeerde methode heeft geleerd om een bepaald probleem op te lossen en dit vervolgens probeert toe te passen in een andere wiskundeles.

Het stimuleren van positieve transfer is een belangrijk doel in het onderwijs, omdat het aangeeft dat studenten niet alleen feiten en concepten leren, maar ook de vaardigheden ontwikkelen om die kennis effectief toe te passen in verschillende contexten. Het ontwerpen van curricula en onderwijsmethoden die transfer bevorderen, is een belangrijke overweging voor docenten en onderwijsinstellingen.