vrijdag, juli 12, 2024
Leerkrachten

SMARTI


SMARTI is een variant van de bekende SMART-doelenmethode die wordt gebruikt om doelstellingen te formuleren. SMARTI staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden, Inclusief en wordt vaak gebruikt in zowel zakelijke als educatieve contexten. Het is een uitbreiding van deze methode die nog meer nadruk legt op betrokkenheid en inclusiviteit.

In het basisonderwijs

Hoe wordt het toegepast in het basisonderwijs:

  1. Specifiek: Doelstellingen moeten duidelijk en specifiek zijn, zodat iedereen begrijpt wat er moet worden bereikt. In het basisonderwijs kan dit bijvoorbeeld betekenen dat een doelstelling specifiek gericht is op een bepaald onderwerp. Of op vaardigheid, zoals “Leerlingen moeten de tafels van vermenigvuldiging van 1 tot 10 kunnen opzeggen.”
  2. Meetbaar: Doelstellingen moeten meetbaar zijn, zodat je kunt beoordelen of ze zijn bereikt. In het onderwijs kunnen meetbare doelen worden geformuleerd door bijvoorbeeld specifieke prestatieniveaus of cijfers te benoemen, zoals “Minstens 80% van de leerlingen moet een 8 of hoger halen op de toets over de tafels van vermenigvuldiging.”
  3. Acceptabel: Dit betekent dat de doelstellingen aanvaardbaar en relevant moeten zijn voor alle betrokkenen, zoals leerlingen, ouders en leerkrachten. Het is belangrijk dat doelen in het basisonderwijs aansluiten bij de leerdoelen en behoeften van de leerlingen en passen binnen het curriculum.
  4. Realistisch: Doelstellingen moeten haalbaar zijn binnen de beschikbare middelen en tijd. Ze moeten afgestemd zijn op de capaciteiten van de leerlingen en de beschikbare leermiddelen en ondersteuning.
  5. Tijdgebonden: Doelstellingen moeten een specifieke deadline hebben. In het basisonderwijs kunnen doelen bijvoorbeeld worden geformuleerd met een tijdslijn, zoals “Leerlingen moeten de tafels van vermenigvuldiging van 1 tot 10 kunnen opzeggen binnen 3 maanden.”
  6. Inclusief: Dit is de toevoeging die SMARTI onderscheidt van de traditionele SMART-methode. Inclusief betekent dat doelstellingen moeten rekening houden met de diversiteit van de leerlingenpopulatie. En ook inclusief leerlingen met verschillende achtergronden, vaardigheden en behoeften. In het basisonderwijs kunnen inclusieve doelen bijvoorbeeld worden geformuleerd door te zorgen dat er ondersteuning is voor leerlingen met speciale behoeften en dat niemand wordt buitengesloten.

Het toepassen van SMARTI-doelen in het basisonderwijs kan helpen bij het plannen en beheren van het onderwijsproces, het stellen van duidelijke verwachtingen voor zowel leraren als leerlingen. En het waarborgen van inclusiviteit en gelijke kansen voor alle leerlingen. Het helpt ook bij het evalueren van de voortgang en het succes van het onderwijsproces. En het aanpassen van doelen indien nodig om de beste resultaten te behalen.