zondag, juli 21, 2024
KindLeerkrachtenOuders

Schorsing van een school.


Leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs die zich niet houden aan de gedragsregels van een school, kunnen intern of extern worden geschorst.
De maximale duur van een schorsing is vijf dagen. Tijdens de schorsing loopt het onderwijs door en maakt de leerling de lesstof thuis of op een aparte locatie.
De school kan bij herhaling van misdragingen of schorsingen besluiten de leerling te verwijderen.
De schorsingsprocedure voor het (speciaal) basisonderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs is wettelijk verankerd.

Ouders kunnen tegen een schorsing in bezwaar gaan met een bezwaarbrief, waarna het schoolbestuur de beslissing heroverweegt.

Reden voor een schorsing van een school

Als een leerling zich niet aan de schoolregels houdt, kan het bevoegd gezag een strafmaatregel opleggen. Meestal gaat het om lichte straffen, zoals het schoolplein vegen of een uur nablijven. Soms gaat het bevoegd gezag over tot een zwaardere strafmaatregel. Bijvoorbeeld als een kind doorgaat met hetzelfde gedrag. Of als een kind iets heeft gedaan wat de school niet kan corrigeren met een lichtere straf.

Scholen schorsen bijvoorbeeld bij:

 • herhaalde les-/ordeverstoring;
 • wangedrag tegenover leerkrachten en/of medeleerlingen;
 • gebruik van alcohol of drugs tijdens schooltijden.

Interne- en externe schorsing

Er zijn twee vormen:

 • interne schorsing;
 • externe schorsing.

Een interne schorsing speelt zich af binnen de school. Een geschorste leerling doet niet mee aan de lessen en andere onderwijsactiviteiten.
Hij maakt het huiswerk op de gang of in een aparte ruimte binnen de school.

Als blijkt dat de interne niet tot verbetering leidt, dan kan het schoolbestuur besluiten om over te gaan op een externe schorsing.
Een externe schorsing speelt zich af buiten de school. De leerling wordt uitgesloten van deelname aan lessen, andere onderwijsactiviteiten en heeft tijdelijk geen toegang tot het schoolgebouw. Het maken van toetsen is hierop een uitzondering en mag door een schorsing niet worden belemmerd.

Regels schorsing in schoolgids en leerlingenstatuut

De regels over straffen en schorsen staan meestal in de schoolgids en/of het leerlingenstatuut.
Als het schorsingsbeleid niet duidelijk is geregeld op school, dan kunt u aan de medezeggenschapsraad (MR) vragen om dit onderwerp te agenderen.

Regels voor een schorsing in de wet

In de wet staan de volgende regels voor schorsing op school:

 • Het schoolbestuur kan een leerling voor ten hoogste één week (vijf schooldagen) schorsen.
 • Dit besluit wordt schriftelijk bekendgemaakt. Indien de leerling jonger dan 18 jaar is, maakt het schoolbestuur de beslissing ook aan de ouders schriftelijk bekend.
 • Als het gaat om een periode langer dan één dag, dan moet de school de Onderwijsinspectie schriftelijk op de hoogte brengen van de schorsing met opgave van redenen.

Bovenstaande regels staan in de wetsartikelen:

 • art. 40c Wet op het primair onderwijs;
 • art. 8.14 WVO 2020 en;
 • art. 40a Wet op de expertisecentra

Zorgplicht basisscholen

Sinds 1 augustus 2014 geldt er voor schoolbesturen een zorgplicht. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die op hun school staat ingeschreven of is aangemeld, een passende onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband krijgt.

De praktische uitvoering van de zorgplicht houdt in dat een schoolbestuur eerst moet onderzoeken in hoeverre de school effectief onderwijs en zorg kan bieden aan de leerling. Indien de school van mening is dat de leerling beter tot zijn recht komt op een andere plek binnen het eigen samenwerkingsverband, dan moet zij deze overgang zelf regelen.

In bezwaar

Bent u het niet eens met de schorsing?

Wanneer u het niet eens bent met de beslissing om te schorsen, kunt u als eerst in gesprek met degene die de maatregel heeft opgelegd of de schoolleider.
Als het gesprek niet naar tevredenheid is verlopen, kunt u een (bezwaar)brief sturen naar het schoolbestuur. In deze brief beschrijft u waarom u het niet eens bent met de schorsing en vraagt u het schoolbestuur de beslissing te heroverwegen.

De mogelijkheid om in bezwaar te gaan tegen een schorsing staat niet expliciet in de onderwijswetten.
Ondanks dat er een wettelijke grondslag ontbreekt, stellen scholen ouders en leerlingen in de praktijk vaak wel in de gelegenheid om een bezwaarbrief op te sturen.
De school kan vervolgens ouders en leerlingen uitnodigen om hun bezwaar mondeling toe te lichten in een hoorzitting.