donderdag, juli 25, 2024
LeerkrachtenOuders

Pestprotocol


In een pestprotocol is opgeschreven wat een school allemaal gaat doen als er een pestgedrag is onder de leerlingen.

Wat is pesten?

Pesten is een vorm van agressie waarbij geprobeerd wordt om iemand steeds pijn te doen. Dat kan zowel fysiek als mentaal zijn.
Bij pesten zijn verschillende mensen betrokken: de pester of pesters, de gepeste en de omstanders.

Pesten verschilt daarmee duidelijk van plagen en ruzie.
Bij plagen is het gedrag niet structureel tegen dezelfde leerling gericht en is geen duidelijke machtsongelijkheid aanwezig. Leerlingen sluiten elkaar niet buiten en het is vaak de bedoeling om elkaar aan het lachen te maken.
Bij ruzie hebben leerlingen een conflict met elkaar. Ze wisselen over en weer argumenten uit op een emotioneel (boze) manier. Beide leerlingen voelen zich sterk genoeg om de confrontatie aan te gaan waardoor er geen machtsongelijkheid is. Een ruzie leggen leerlingen meestal weer bij.

Hoe ziet een pestprotocol eruit?

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs zijn verplicht een veiligheidsplan op te stellen.
Een pestprotocol kan een onderdeel van dit plan zijn maar dat is niet verplicht.
Op iedere school zal de invulling van het protocol anders zijn. Maar vaak staat het volgende er wel in:

 • Uitleg over het belang van een pestprotocol
 • Uitgangspunten van de school als het over pesten gaat?
 • Bijvoorbeeld: pesten is een probleem, de school is wettelijk verplicht pesten aan te pakken en te voorkomen, de school wil dat iedereen zich veilig voelt, de school wil positief gedrag en omgaan met elkaar stimuleren, de school treedt direct op als er gepest wordt op basis van het protocol etc.
 • Wat wordt onder pesten verstaan?
 • Uitleg over de rollen bij pesten (pester, gepeste, helper, omstanders etc.)
 • Wat zijn signalen voor een pestsituatie?
 • Welke stappen worden er gezet als er gepest wordt?
 • Welke afspraken zijn er gemaakt?
 • Wat zijn de consequenties van pestgedrag?
 • Wat doet de school aan preventie?
 • Hoe zet de school het sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem in bij de aanpak van pesten?
 • Welke methode heeft de school voor sociaal-emotionele ontwikkeling of specifiek de aanpak van pesten?
 • Hoe wordt dagelijks aandacht gegeven aan een positief klimaat?
 • Welke omgangsregels zijn er en hoe worden die levend gehouden?
 • Welke te verwachten problemen bij de aanpak van pesten zijn er binnen de school en hoe wordt hiermee omgegaan?
 • Wie is het aanspreekpunt pesten op school, de vertrouwenspersoon, en welke personen binnen en buiten de school houden zich met pestproblemen bezig.
 • Informatie voor ouders: Wat zijn signalen dat een kind wordt gepest of zelf pest? Wat kunnen ouders doen?

Online pesten

Veel pestgedrag tussen leerlingen speelt zich online af op sociale media en internet.
Bij online pesten oftewel cyberpesten gaat het om onder meer buitensluiten op sociale media, bedreigen, afpersen, nep-accounts maken, het verspreiden van ongewenst beeldmateriaal en shame-sexting.

Hulp voor kinderen en ouders tegen (online) pesten

Kinderen die (digitaal) worden gepest, kunnen hulp vinden op Pestweb.nl. Pestweb.nl is een website tegen pesten met:

 • een forum om met andere kinderen en jongeren ervaringen met (online) pesten te delen;
 • directe hulp om zelf het (online) pesten te stoppen;
 • goede voorbeelden om cyberpesten tegen te gaan.