donderdag, juni 13, 2024
KindOuders

Persoonlijkheidstest


Wat is een persoonlijkheidstest?

Persoonlijkheidstests zijn hulpmiddelen die worden gebruikt om inzicht te geven in de persoonlijkheid van een persoon, meestal door middel van een overzicht van vragen of taken op basis van persoonlijkheidskenmerken.

Het onthult iemands gedragspatronen en voorkeuren in bepaalde situaties. Het kan beslissen over loopbaanbegeleiding, coaching en psychologische beoordelingen.

Een persoonlijkheidstest is een methode om menselijke persoonlijkheidsconstructies te beoordelen. De meeste instrumenten voor persoonlijkheidsbeoordeling (ondanks dat ze losjes “persoonlijkheidstests” worden genoemd) zijn in feite introspectieve (d.w.z. subjectieve) zelfrapportage vragenlijsten, metingen of rapporten van levensrecords zoals beoordelingsschalen.

Metingen

Er zijn veel verschillende soorten persoonlijkheidsmetingen. De zelfrapportage inventaris omvat het beheer van veel items. Waarbij respondenten hun eigen persoonlijkheidskenmerken introspectief moeten beoordelen. Dit is zeer subjectief en vanwege item transparantie zijn dergelijke Q-data-metingen zeer gevoelig voor vertekening van motivatie en respons.
Respondenten moeten hun mate van overeenstemming met elk item aangeven met behulp van een Likertschaal. Een item op een persoonlijkheidsvragenlijst kan respondenten bijvoorbeeld vragen om aan te geven in hoeverre ze het eens zijn met de stelling “Ik praat met veel verschillende mensen op feestjes” op een schaal van 1 (“helemaal niet mee eens”) tot 5 ( “sterk mee eens”).

Naast subjectieve/introspectieve zelfrapportage inventarissen, zijn er verschillende andere methoden om de menselijke persoonlijkheid te beoordelen, waaronder observatiemetingen, beoordelingen van anderen, projectieve tests (bijv. de TAT en Ink Blots) en daadwerkelijke objectieve prestatietests (T-data ).

Normen

De betekenis van persoonlijkheid testscores is moeilijk in directe zin te interpreteren. Om deze reden wordt er door producenten van persoonlijkheidstests veel moeite gedaan om normen te produceren die een vergelijkende basis bieden voor het interpreteren van de testscores van een respondent.
Gebruikelijke indelingen voor deze normen zijn onder meer percentielrangen, z-scores, sten-scores en andere vormen van gestandaardiseerde scores.

Wat zijn de persoonlijkheidskenmerken?

1. Openheid

Openheid is wanneer iemand nieuwsgierig is en openstaat voor nieuwe ervaringen en kennis. Mensen met een hoge mate van openheid zijn inventief en nieuwsgierig, en een lage openheid is consistent en voorzichtig.

2. Nauwgezetheid

Het beschrijft hoe je afhankelijk bent van anderen. Mensen die hoog scoren op consciëntieusheid zijn efficiënt en georganiseerd, en degenen die laag scoren op consciëntieusheid zijn meer gemoedelijk en ontspannen.

3. Extraversie

Het beschrijft hoe je met mensen omgaat en je gedraagt. Mensen met een hoge mate van extraversie zijn extravert en energiek, en een lage mate van extraversie zijn meer eenzaam en gereserveerd.

4. Aangenaamheid

Het beschrijft hoe je over anderen denkt. Mensen met een hoge mate van vriendelijkheid zijn vriendelijk en medelevend, en een lage mate van vriendelijkheid zijn meer analytisch en afstandelijk.

5. Neuroticisme

Het beschrijft hoe je omgaat met de emoties van mensen. Mensen met een hoge mate van neuroticisme zijn gevoeliger en hebben de neiging nerveuzer te zijn, en een lage mate van neuroticisme zijn over het algemeen veiliger en stabieler.

Wat is het doel van de persoonlijkheidstest?

Het doel van de test is om uw niveau van intelligentie, creativiteit, vastberadenheid of geheugen te beoordelen, en er wordt ook niet gezocht naar bekwaamheid in specifieke expertisegebieden.