vrijdag, mei 24, 2024
Leerkrachten

Bekwaamheidsdossier


Een school moet met een bekwaamheidsdossier kunnen aantonen dat de leerkrachten die les geven bekwaam zijn en hun bekwaamheid kunnen onderhouden.

Bekwaamheidseisen leraren

Sinds 2017 gelden er vernieuwde wettelijke bekwaamheidseisen in het onderwijs. Ze gelden voor alle leraren en docenten in het basis onderwijs en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De eisen zijn vastgelegd in het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en ze beschrijven wat leraren minimaal moeten weten en kunnen.

Deze eisen zijn opgesteld door lerarencommissies en beschrijven wat er nodig is om leraar te zijn. De bekwaamheidseisen dienen als ijkpunten voor opleiding en bekwaamheidsonderhoud van leraren.

Bekwaamheden in een dossier

Binnen een school is er behoefte aan een overzicht (dossier) van de professionele ontwikkeling van de medewerkers binnen de organisatie.
Ook de medewerker zelf kan baat hebben bij een overzicht van doelen en activiteiten die te maken hebben met de eigen ontwikkeling van competenties.
Daarom is er op veel scholen per medewerker een dossier dat gezien kan worden als een ‘fotoalbum van competenties en ontwikkeling’.
Dit dossier is het eigendom van de medewerker en bevat verslagen van de periodieke overleggen tussen directeur/leidinggevende en medewerker over de verdere professionele ontwikkeling van de medewerker met betrekking tot:

 • de wederzijdse verwachtingen met betrekking tot het functioneren
 • de mogelijkheden om aan de ontwikkeling te werken
 • de planning en evaluatie van ondernomen activiteiten

De leidinggevende ziet toe op de actualiteit van het dossier, met andere woorden de school houdt een actueel beeld van:

 • de voorgenomen doelen en activiteiten van professionele ontwikkeling van de medewerker
 • van de middelen en mogelijkheden die de medewerker daarvoor ten dienste staan
 • de uitvoering van de voornemens
 • de behaalde resultaten

Onderdelen van een bekwaamheidsdossier kunnen zijn:

 • diploma’s, getuigschriften
 • het curriculum vitae
 • een actueel Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)
 • de afspraken/verslagen voortvloeiend uit
   functioneringsgesprekken,
   ontwikkelgesprekken
   beoordelingsgesprekken

Het bekwaamheidsdossier bestaat vaak uit twee delen. Het eerste deel geeft als het ware een foto van de vertreksituatie.
Hier vindt je de persoonlijke gegevens zoals naam, adres, gevolgde opleiding, een kopie van diploma’s en certificaten, werkervaring, een uitdraai van de Quickscan (SBL).
In het tweede deel, het ontwikkelingsdeel, vind je verslagen van ontwikkel- en voortgangsgesprekken, een overzicht van ontwikkelactiviteiten (cursussen, studiedagen), een uitdraai van de feedbackscan (SBL) en opbrengsten (certificaten, diploma’s, ontwikkelde materialen).

Nieuwe leraren moeten voldoen aan bekwaamheidseisen

Bij de werving van nieuw personeel mogen scholen alleen leraren benoemen die aan de bekwaamheidseisen voldoen. Naast deze eisen mag de school nog aanvullende normen opstellen.

Leraren die niet aan alle eisen voldoen moeten de gelegenheid krijgen om deze aan te leren. De school maakt hierover afspraken met de leraar.

Toezicht op kwaliteit van het onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs van de school.

De school moet voldoen aan de wettelijke eisen voor de bekwaamheid van leraren. Voldoet de school niet aan de eisen voor kwaliteit van het onderwijs?
Dan kijkt de inspectie bij haar onderzoek ook naar de bekwaamheidsdossiers op school.

Met de kwaliteit van de individuele leraar houdt de inspectie zich niet bezig.


Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen