donderdag, juni 13, 2024
LeerkrachtenOnderwijs

Opbrengstgericht werken


Opbrengstgericht werken is een benadering in het onderwijs die gericht is op het systematisch verzamelen en gebruiken van gegevens om de onderwijsprestaties van leerlingen te verbeteren.
Het primaire doel van opbrengstgericht werken is om de onderwijskwaliteit te verhogen. Dit door de focus te leggen op het behalen van meetbare resultaten en het effectief inzetten van onderwijsmiddelen.

In het basisonderwijs

In het basisonderwijs wordt opbrengstgericht werken toegepast aan de hand van de volgende stappen:

Data verzamelen.
Scholen verzamelen systematisch gegevens over de prestaties van leerlingen. Dit kan onder andere toetsresultaten, observaties, en leerlingvolgsystemen omvatten.

Data analyseren.
De verzamelde gegevens worden geanalyseerd om inzicht te krijgen in de sterke en zwakke punten van individuele leerlingen en groepen leerlingen.

Doelen stellen.
Op basis van de analyse worden concrete doelen gesteld voor de leerlingen en de groepen waartoe zij behoren. Deze doelen zijn specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden (SMART).

Onderwijs afstemmen.
Het onderwijs wordt afgestemd op de gestelde doelen en de behoeften van de leerlingen. Hierbij kunnen leraren verschillende didactische en pedagogische methoden inzetten om aan te sluiten bij de leerstijlen en niveaus van de leerlingen.

Voortgang monitoren.
Tijdens het leerproces wordt de voortgang van de leerlingen nauwlettend gevolgd. Op regelmatige basis worden toetsen en observaties gebruikt om te beoordelen of de leerlingen op schema liggen om de gestelde doelen te bereiken.

Interventies.
Als uit de voortgangsmonitoring blijkt dat een leerling achterloopt op het behalen van de gestelde doelen, worden er gerichte interventies ingezet om de leerling extra ondersteuning te bieden.

Evaluatie.
Periodiek vindt er een evaluatie plaats waarbij wordt gekeken of de gestelde doelen zijn behaald en of de interventies effectief waren. Indien nodig worden aanpassingen gedaan aan het onderwijsplan.

Het doel

Het doel van opbrengstgericht werken is om het onderwijs te verbeteren door evidence-based beslissingen te nemen op basis van data en om het maximale uit elke leerling te halen. Het is belangrijk om te benadrukken dat opbrengstgericht werken niet alleen draait om toetsresultaten. Maar ook om het welzijn en de ontwikkeling van de leerlingen als geheel.