donderdag, juni 13, 2024
Kind

Groeidocument


Een groeidocument in het basisonderwijs is een instrument dat wordt gebruikt om de ontwikkeling en ondersteuningsbehoeften van een leerling vast te leggen.
Het is bedoeld om een holistisch beeld te geven van de leerling. Inclusief hun prestaties, sterke punten, uitdagingen en eventuele extra ondersteuning die ze nodig hebben. Het doel van een groeidocument is om de onderwijservaring van de leerling te verbeteren door een gepersonaliseerde aanpak mogelijk te maken.

Wat staat er allemaal in?

In een groeidocument in het basisonderwijs kunnen de volgende elementen worden benoemd:

1. Persoonsgegevens: Dit omvat de naam van de leerling, geboortedatum, adres, contactgegevens en andere relevante persoonlijke informatie.

2. Onderwijsachtergrond: De educatieve geschiedenis van de leerling, inclusief eerdere scholen, overgangen en eventuele eerdere ondersteuningsprogramma’s.

3. Leerdoelen: De specifieke doelen en verwachtingen voor de leerling, zowel academisch als sociaal-emotioneel. Dit kan inclusief doelen voor lezen, schrijven, rekenen, gedrag, enzovoort.

4. Observaties en evaluaties: Verslagen van observaties, beoordelingen, testresultaten en andere gegevens die de ontwikkeling van de leerling beschrijven.

5. Ondersteuningsbehoeften: Een beschrijving van de extra ondersteuning of aanpassingen die de leerling nodig heeft om hun leerdoelen te bereiken. Dit kan onder meer accommodaties, speciale educatieve diensten, logopedie, ergotherapie, counseling, enzovoort omvatten.

6. Actieplannen: Een overzicht van de acties die worden ondernomen om de ondersteuningsbehoeften van de leerling aan te pakken, inclusief wie verantwoordelijk is voor elke actie en een tijdschema.

7. Voortgangsverslagen: Regelmatige updates over de voortgang van de leerling richting hun doelen, inclusief eventuele wijzigingen in de ondersteuning die nodig is.

8. Betrokkenen: Een lijst van alle betrokkenen bij het onderwijsproces van de leerling, zoals leraren, ouders/verzorgers, schoolpsychologen, therapeuten en andere specialisten.

Wie heeft er toegang toe?

Wat betreft wie een groeidocument in het basisonderwijs mag inzien, kunnen de regels variëren afhankelijk van het land, de regio en de school. Over het algemeen hebben de volgende personen toegang:

1. Leerkrachten en schoolpersoneel die direct betrokken zijn bij het onderwijs en de ondersteuning van de leerling.

2. De ouders/verzorgers van de leerling, omdat hun betrokkenheid van cruciaal belang is bij het ondersteunen van de ontwikkeling van het kind.

3. Soms kunnen andere professionals, zoals schoolpsychologen, speciale opvoedingsleraren, therapeuten en schooldirecteuren, ook toegang hebben tot het groeidocument om te helpen bij de coördinatie van de ondersteuning.

Het is belangrijk om de privacy van de leerling te beschermen, dus de toegang tot het groeidocument moet doorgaans beperkt zijn tot personen die direct betrokken zijn bij de zorg en het onderwijs van de leerling.