donderdag, juni 13, 2024
LeerkrachtenOuders

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad


Een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is een orgaan dat in Nederland wordt ingesteld op het niveau van een samenwerkingsverband van scholen. De GMR fungeert als de overkoepelende medezeggenschapsraad voor deze scholen. En het behartigt de belangen van zowel het personeel als de ouders binnen het samenwerkingsverband.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraden (MR) van de aangesloten scholen. Elke MR vaardigt één of meerdere leden af om zitting te nemen in de GMR. De grootte van de GMR kan variëren, afhankelijk van het aantal scholen binnen het samenwerkingsverband.

De taken en bevoegdheden van de GMR zijn vergelijkbaar met die van een individuele MR, maar dan op het niveau van het samenwerkingsverband. De GMR heeft advies- en instemmingsrecht ten aanzien van beleidszaken die van invloed zijn op alle scholen binnen het samenwerkingsverband. Hierbij kan gedacht worden aan onderwerpen zoals onderwijskundig beleid, financieel beleid, personeelsbeleid en huisvesting.

Het doel van een GMR is het waarborgen van de medezeggenschap van zowel personeel als ouders op het niveau van het samenwerkingsverband. Door de krachten te bundelen en gezamenlijk op te treden, kunnen belangen beter behartigd worden en kan er een breder draagvlak gecreëerd worden voor besluitvorming.

Het oprichten en functioneren van een GMR is geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Deze wet regelt de inspraak en medezeggenschap van ouders, leerlingen en personeel in het onderwijs.